Wyszukiwarka wydarzeń

Pod pojęciem ETNOKRAINA rozumiemy wyodrębnione obszar (terytorium) kraju  o niekoniecznie ściśle sprecyzowanych granicach i układzie administracyjnym , charakteryzujący się odmiennymi od sąsiadujących obszarów , cechami :

  •  etnicznymi : 
  1. Kulturą i tradycjami w obrzędach i świętowaniu
  2. Językiem/dialektem/gwarą
  3. Strojami ludowymi, tańcem , śpiewem i przekazem słownym
  4. Tradycyjnymi metodami wytwarzania i sztuką ludową
  5. Kuchnią regionalną i produktami tradycyjnymi oraz lokalnymi

 

  •   historycznymi ( mapa),

ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA

a także:

- więzami społecznymi i religijnymi integrującymi lokalną społeczność

- patriotyzmem lokalnym utożsamiających się z obszarem i jego przestrzenią kulturową

- wyidealizowanym lokalnym krajobrazem, rozwijającym się w zgodzie i równowadze z rozwojem gospodarczym , turystyką i ochroną środowiska